fbpx

Välj ditt Söderbergs Bil

Norrköping Nyköping

Ring oss 011-28 01 00 eller 0155-20 90 00

Se våra öppettider eller läs mer om oss

Policy avseende integritet och marknadsföring

1. Allmänt

1.1 Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Söderbergs Personbilar i Norrköping AB, org. nr 556150-9224, Importgatan 8, 602 28 Norrköping, e-mail: info@soderbergsbil.se, (”Söderbergs Personbilar”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.2 Integritetspolicyn gäller Söderbergs Personbilars behandling av personuppgifter som samlas in vid användning av vår webbplats.

1.3 Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR).

2. Personuppgiftsansvarig

2.1 Söderbergs Personbilar är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.2.2 Personuppgiftsbiträde
Webbplatsen är producerad av webbyrån Tankbar som hostar webbplatsen på sina servrar i Sverige. Personuppgiftsbiträdet äger ej rätt att behandla personuppgifter annat än för att säkerställa tjänsten som Personuppgiftsansvarige anlitat dem till.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Söderbergs Personbilar samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du använder dig av kontaktformulären på vår webbplats.

3.3 Skickar du en förfrågan till oss behandlar vi dina personuppgifter.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som besöker vår webbplats
De personuppgifter Söderbergs Personbilar samlar in och behandlar om dig i egenskap av besökare av vår webbplats är:

 • IP-adress och information om din användning av Söderbergs Personbilars webbplats.

4.2 För dig som fyller i formuläret “Nyhetsbrev”
De personuppgifter Söderbergs Personbilar samlar in och behandlar om dig som använder detta formulär är:

 • Namn
 • E-post

4.3 För dig som fyller i formuläret “Boka provkörning”
De personuppgifter Söderbergs Personbilar samlar in och behandlar om dig som använder detta formulär är:

 • Namn
 • Telefon
 • E-post
 • Önskemål

4.4 För dig som fyller i formuläret “Kontakta mig”
De personuppgifter Söderbergs Personbilar samlar in och behandlar om dig som använder detta formulär är:

 • Namn
 • Telefon
 • E-post

4.5 För dig som fyller i formuläret “Ris & ros”
De personuppgifter Söderbergs Personbilar samlar in och behandlar om dig som använder detta formulär är:

 • Namn
 • Telefon
 • E-post
 • Synpunkt

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som besöker vår webbplats
Söderbergs Personbilar behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. För dig som besöker vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Få en bild av hur du som besökare använder webbplatsen.

5.2 För dig som fyller i kontaktformulär
Söderbergs Personbilar behandlar personuppgifter för dig som fyller i kontaktformulär i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Söderbergs Personbilars varor och tjänster.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

5.3 För dig som skickar en förfrågan till oss via vår webbplats
Söderbergs Personbilar behandlar personuppgifter för dig som skickar en förfrågan till oss i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Söderbergs Personbilar baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi uppgifter om dig som kund, ditt beteende på vår webbplats, din interaktion med Söderbergs Personbilar samt ditt intresse av våra tjänster.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka e-post till dig om våra tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på statistik från e-postutskick. Söderbergs Personbilar behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Söderbergs Personbilar ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att du ska kunna besöka vår webbplats. Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. IP-adress och information om din användning av Söderbergs Personbilars webbplats. Så länge det behövs för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.
För att du ska kunna fylla i formulär på vår webbplats. Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.
 • Namn
 • Telefon
 • E-post
 • Önskemål
 • Synpunkter
Så länge det behövs för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.

8. Profilering

8.1 Söderbergs Personbilar kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är kund. Om du är kund analyseras information om hur du använder vår webb, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med för att tillhandahålla dig utskick som vi tror passar dig.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa oss eller genom att kontakta info@soderbergsbil.se. När Söderbergs Personbilar har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Söderbergs Personbilar kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Söderbergs Personbilars rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.2 Söderbergs Personbilar sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast integrerat med Söderbergs Personbilar.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Vi kommer inte att sälja eller dela med oss av dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Söderbergs Personbilar har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Söderbergs Personbilar kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

12. Skyddet av dina personuppgifter

12.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Söderbergs Personbilar har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter

13.1 Söderbergs Personbilar ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Söderbergs Personbilar kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att begära

a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4 Söderbergs Personbilar kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.6 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@soderbergsbil.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.7 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies

14.1 På denna webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och session cookies.

14.1.1 Permanenta cookies
En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På denna webbplats används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.

14.1.2 Session cookies
En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder denna webbplats tjänster.

14.2 Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

14.3 Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats.

14.4 Cookies för riktad marknadsföring
För att ge dig som besökare en bättre användarupplevelse samarbetar vi med tredjepartsannonsörer. Tredjepartsannonsörerna använder cookies som samlar in personlig information om dig och din onlineaktivitet. Genom att samla in informationen kan annonsörerna visa relevant och anpassad reklam som du är intresserad av. Den anpassade reklamen kan också visas på flera av dina enheter, exempelvis din mobiltelefon och din dator.

De företag som vi samarbetar med gällande marknadsföring är: Google, Facebook, Instagram.

Du kan alltid själv välja om du vill ha anpassade annonser genom att gå in på http://optout.aboutads.info och http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val, Dina val. Där kan du ta bort cookies för specifika tredjepartsannonsörer och du får då ingen mer anpassad reklam från den aktören.

Om du väljer bort cookies får du fortfarande reklam, men den är inte anpassad utifrån dina intressen.

15. Analysverktyg för webbstatistik

15.1 Denna webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Google Analytics använder tre cookies:
“_ga” används för att urskilja användare och går ut efter 2 år.
“_gid” används för att urskilja användare och går ut efter 24 timmar.
“_gat” används för att koppla ihop webbsidan med vårt konto på Google Analytics och går ut efter 90 dagar.

15.2 Om du inte vill att dina besök på denna webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare. Tillägget hämtar du på Googles webbplats. Du kan också neka användningen av cookies (se ovan) genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

16. Produktion

16.1 Webbplatsen är producerad av webbyrå Tankbar och använder moderna tekniker och lösningar.

17. Kontaktinformation

17.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Bli en del av Söderbergs du med

Lyssna till fem röster om hur det är att vara en del av Söderbergs bil.

Se lediga jobb